2019

02 - Fevereiro - Inexiste

03 - Março - Inexiste

07 - Julho

08 - Agosto

09 - Setembro

1 - Janeiro

10 - Outubro

11- Novembro- Inexiste

12- Dezembro

4 - Abril

5 - Maio

6 - Junho